• Logo Tiger 3 Çek

  Çeklere ait vade tarihi, tutar, çekin ait olduğu banka vb. bilgiler her çek için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Çek bilgileri çek giriş bordrolarında, satırda açılan çek kartı üzerinden kaydedilir. Çeklerdeki durum değişiklikleri ise işlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında çeklere ait bilgiler çek/senet kartları listesinde Devir seçeneği ile kaydedilir. Kartın alt bölümünde de çek/senedin tarihçesi ve aldığı durumlar izlenir.

  Çek kartı penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Pencerenin üst bölümünde yer alan alanlarda çekle ilgili bilgiler yer alır. Alt bölümde yer alan satırlarda ise çekin tarihçesi yani durum değişiklikleri izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez, değişiklik yapılamaz. Çek kartı üzerinde yer alan alanlardan çekle ilgili bilgiler kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Çekler ve Senetler

  Çek/senet bordroları ile kaydedilen çek ve senetlerin izlendiği, devir çek/senet bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Finans modülü / Ana Kayıtlar altında yer alır. Çek ve senetler üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9/sağ fare tuşu tıklanarak açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

 • Logo Tiger 3 Senet

  Logo Tiger 3 ERP Programında senetlere ait vade tarihi, tutar, kefil bilgileri her bir senet için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Senet bilgileri senet giriş bordrolarında, satırda açılan senet kartı üzerinden kaydedilir. Senetlerdeki durum değişiklikleri ise işlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında senetlere ait bilgiler çek/senet kartları listesinde Devir seçeneği ile kaydedilir. Kartın alt bölümünde de senedin tarihçesi ve aldığı durumlar izlenir.

  Senet kartı penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Pencerenin üst bölümündeki alanlarda senetle ilgili bilgiler yer alır. Alt bölümde yer alan satırlarda ise senedin tarihçesi yani durum değişiklikleri izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez, değişiklik yapılamaz. Senet kartı üzerinde yer alan alanlardan senetle ilgili bilgiler kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Devir Çek ve Senetleri

  Logo Tiger 3 'te programın ilk kullanımında çek ve senetlere ait kayıt ve son durum bilgileri (çek/senet kartları listesinde yer alan) Devir seçeneği ile kaydedilir. Devir düğmesi tıklandığında açılan çek/senet kayıt giriş penceresindeki alanlardan çek/senet tarihi, vadesi, seri ve portföy numarası, kullanılan para birimi ve tutar bilgileri kaydedilir. Devir çek/senedin statüsü ve buna bağlı bilgileri ise statü bölümünde kaydedilir.

  Statü Seçimi

  Statü bölümünde, kaydedilen çek/senedin statüsü belirlenir. Çek/senet statü bilgisine göre pencerenin sağ bölümünde bulunan bilgiler değişir. Statü alanı seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Çek ve Senet - Kasadan Tahsilat

  Logo Tiger 3 ERP Programında portföydeki çek/senetlerin kasadan doğrudan tahsil edilmesi mümkündür. Bunun için çek/senet listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kasadan Tahsilat seçeneği kullanılır.

  Açılan Portföyden Tahsil Edilen Çekler ya da Senetler penceresinde Kasa başlığı altındaki bölümde işlemin yapıldığı kasa belirtilir.

  Bordro satırlarında tahsile edilecek çek ya da senetler F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Müşteri Çekleri ya da Müşteri Senetleri seçenekleri ile belirlenir.

  İşlemle ilgili masrafın olması durumunda, masraf bilgileri F9-sağ fare tuşu menüsündeki Masraf Girişi seçeneği ile kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Çek Senet Listesinde Filtre ile Süzme

  Logo Tiger 3 ERP programında çek ve senet listelerinin olduğu ekran filtreleme yapılarak istenilen kayıtların görünmesi için süzülebilir. Çek/senet kartları listesini belirlenecek özellikteki kayıtlarla listelemek için Filtrele seçeneği kullanılır. "Filtrele", çek/senet kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

  İstenen özellikler filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Çek ve Senetlerin Yazdırılması

  Çeklerin Yazdırılması

  Logo Tiger 3 ERP programında kayıtlı çeklerin yazdırılması için çek/senet listesinde "Yaz" seçeneği kullanılır. Çek bilgileri tanımlı form üzerine yazdırılır.

  Senetlerin Yazdırılması

 • Logo Tiger 3 Çek Senet Bordroları

  Satınalma ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Logo Tiger 3 Finans program bölümünde Hareketler menüsünde bulunan Çek/Senet Bordroları seçeneği ile kaydedilir.

  Çek giriş ve çıkış hareketleri ile durum değişiklikleri bordro türü seçilerek kaydedilir. Çek/senet bordroları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

 • Logo Tiger 3 Çek Senet Bordro Türleri

  Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Logo Tiger 3 'te çek/senet bordroları ile kaydedilir.

  Logo Tiger 3 ERP Programında çek ve senet giriş ya da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar aracılığı ile izlenir.

  Çek/senet girişi ve çıkışları ile durum değişiklikleri aşağıdaki tabloda yer alan bordro türlerinden biri seçilerek kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Çek Senet Bordro Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında Çek ve senetlere ait bordrolar genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır:

  Bordro Başlık Bilgileri: Bu bölümde bordroya ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle bordroda yer alan çek/senet giriş ya da çıkış hareketlerinin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin bordro numarası, bordro tarihi, belge numarası vb. bilgiler, bordroda yer alan çek/senetlere göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

 • Logo Tiger 3 Çek Senet Bordro Başlık Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında çek/senet bordrosunun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler kaydedilir.

  Bordro başlık bölümünde yer alan alanlar ve kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Bordro Numarası: Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır.

 • Logo Tiger 3 Çek Senet Bordro Satır Bilgileri

  Logo Tiger 3 programında çek ve senetlere ait bordronun ikinci bölümü bordro satırlarından oluşur. Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Bordro satırlarında, bordro türüne göre,

  • cari hesaplardan alınan çek/senet giriş işlemleri
  • cari hesaba ve bankaya çek/senet çıkış işlemleri
  • işlem bordrolarında işlem tipi

  seçilerek durum değişiklikleri kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Çek Senet Giriş Bordroları

  Cari hesaplardan alınan çek ya da senetler çek/senet giriş bordro satırlarında ekrana getirilen çek/senet kartı üzerinden kaydedilir. Logo Tiger 3 'te müşteri çek girişleri için bordro türü çek giriş (müşteri çeki), müşteri senetleri için senet giriş (müşteri senedi) belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili cari hesabın kodu kaydedilir.

  Çek/Senet Bilgileri: Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Müşteri Çeki ya da Müşteri Senedi seçeneği kullanılır. Alınan her çek ya da senede ait bilgiler ayrı ayrı açılan kartlar üzerinden kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Çek Senet Çıkış Bordroları

  Cari hesaba ciro edilen çek/senetlerle, bankaya tahsil ve teminata verilen çek ve senetler çıkış bordro türleri ile kaydedilir. Çıkış bordroları türleri, Çek/Senet Çıkış (Cari Hesaba) ve Çek/Senet Çıkış (Banka Tahsil), Çek/Senet Çıkış (Banka Teminat) bordro türleridir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesaba Çek Senet Çıkış Bordrosu

  Firma mal ya da hizmet aldığı cari hesaplara ödemelerini yaparken müşterilerinden aldığı çekleri/senetleri de kullanabilir. Logo Tiger 3 'te cari hesaba çek çıkış işlemlerinde Çek Çıkış (Cari Hesaba), senet çıkışlarında ise Senet Çıkış (Cari Hesaba) bordro türü seçilir. Bordronun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile çek/senedin verildiği ya da ciro edildiği cari hesaba ait bilgiler, bordro satırlarında ise çıkış işlemi yapılan çek/senet bilgileri kaydedilir.

  Müşteri Çeklerinin / Senetlerinin Ciro Edilmesi

 • Logo Tiger 3 Bankaya Tahsil ve Teminata Çek / Senet Çıkış Bordroları

  Logo Tiger 3 ERP Programında bankaya tahsil ya da teminata çıkılacak olan çek ve senetler, bordro satırlarına tek tek ya da topluca aktarılır.

  Bankaya Teminata Çıkış İşlemleri

  Bankaya teminata çıkılacak çekler için bordro türü Çek Çıkış (Banka Teminat) senetler için, Senet Çıkış (Banka Teminat) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Firma Çek/Senetleri

  Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba, bankaya tahsil ya da teminata verilmesi durumunda verilen çek/ senede ait bilgiler bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde Kendi Çekimiz ya da Kendi Senedimiz seçeneği ile kaydedilir. Çek ve senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir.

  Firmanın aynı cari hesaba verdiği, tutarları aynı ancak vadeleri farklı kendi çekleri ile borç senetlerini kaydetmek için "Sıra Çek/Senet Üret" seçeneği kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Çek Senet İşlem Bordroları

  Çek ve senetlere ait tüm durum değişiklikleri, Logo Tiger 3 programında işlem bordroları ile kaydedilir. Çek/senet kartları üzerinden durum değişikliği yapılamaz. Kartlar üzerinden ancak inceleme yapılır ve kartlardaki bazı alan bilgileri değiştirilir.

  İşlem bordro türleri, bordro türü listesinde yer alır. İşlem bordroları yapılacak işleme göre gruplanmıştır. Bordrolar listesinde fiş türü seçimi yapılır.

 • Logo Tiger 3 Müşteri Çek ve Senetleri İşlem Bodrosu

  Logo Tiger 3 programında çek/senet bordrolarından İşlem Bordrosu seçilip "Ekle" komutu kullanıldığında açılan pencerede çeşitli durumlardaki müşteri çekleri/senetleri listelenir. Her bir işlem için ekrana gelen bordroda, üst bölümde bordro numarası, tarih, özel kod ve yetki kodu bilgileri kaydedilir. Satırlarda ise durum değişiklikleri kaydedilir.

  Müşteriye İade: Karşılığı olmayan çekin, alınan kişiye iade edilmesinde kullanılır. Bu durumda borç dekontu otomatik olarak kesilir. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Çekler seçeneği ile müşteri çekleri listelenir. İade edilecek çekler işaretlenir ve "Aktar" seçeneği ile bordroya aktarılır. Çekleri bordroya toplu olarak aktarmak için Toplu Seçim seçeneği kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Kendi Çek Senetlerimiz İşlem Bordrosu

  Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerindeki toplu durum değişiklikleri Logo Tiger 3 'te kendi çekimiz ve borç senedimiz bordro türleri ile kaydedilir. Bordrolar listesinde bordro türü seçimi yapılarak ilgili bordro seçilir. "Ekle" komutu kullanıldığında ekrana gelen pencere, işlem bordrosu tür seçeneklerini içerir. Bu seçenekler şunlardır: