• Logo Start Malzeme Ekstresi

  Ekstre, belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler. Ekstre malzeme tanımları listesinden de alınır. Bunun için Logo Start programında Malzemeler Listesi'nde ilgili malzeme seçildikten sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre seçeneği kullanılır.

  Ekstre alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Malzeme ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Malzeme Bilgilerini Yazdırma

  Malzeme bilgilerinin yazdırılması için Yaz (Etiket) ve Yaz (Mektup) seçenekleri kullanılır. Bu seçenekler Logo Start programında Malzemeler Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Öndeğer olarak standart etiket ve mektup formu tanımları programda yer almaktadır. Basımlarda bu standart tanım kullanılabileceği gibi yeni tanım da yapılır. Form basım penceresinde Listeden seç seçeneği ile tanımlı etiket ya da mektup formları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Form ünitesi alanında ekran seçimi yapılır ve yazdırılacak mektup ya da etiket kontrol edilebilir.

  Bilgileri yazdırılacak malzemeler Filtreler seçeneği ile belirlenir. Basım filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Müstahsil İrsaliyeleri

  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada düzenlenen makbuzlar müstahsil makbuzlarıdır.

  Müstahsil makbuzu mal alım faturası gibi çalışır. SSDF ve stopaj vergilerini üretici öder. Aracılı alımlarda geçerli olan komisyon ve borsa gibi fon değerleri de üretici tarafından ödenir. Müstahsil makbuzunu kullanan kişiler, stopaj oranında kestikleri vergiyi muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine yatırırlar.

 • Logo Start Alınan Hizmet Fiyat Analizi

  Hizmet alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Logo Start 'ta Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Hizmet alım fiyat analizi raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

 • Logo Start Verilen Hizmet Fiyat Analizi

  Hizmet satışlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Logo Start Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Stok Değer Raporu

  Herhangi bir zamanda elde bulunan malzemelerin değerlerinin yani toplam tutarlarının belirlenen filtre koşullarına göre listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Stok değer raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Özet Maliyet Analizi

  Her malzeme için belirli tarihler arasındaki maliyet ve karlılık rakamlarını özet olarak veren rapor seçeneğidir. Logo Start 'ta Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Özet maliyet analizinde tüm bilgiler bir satır halinde yer alır. Rapor malzeme kodu, açıklaması, giren mal tutarı, giriş maliyeti, çıkan miktar, çıkan mal tutarı, çıkış maliyeti, satış tutarı, satış maliyeti, kar ve kar yüzdesi kolon bilgileri ile alınır. Rapor alınmadan önce maliyetlendirme servisi çalıştırılmalıdır. Bunun için Önce Maliyetlendirme servisi çalışsın filtre satırında Evet seçeneği işaretlenir.

 • Logo Start Ayrıntılı Maliyet Analizi

  Her bir malzemenin ambar bazında tüm giriş ve çıkış işlemlerini ve bu işlemlerin miktar, tutar ve kar bilgilerini tarihe göre sıralı olarak listeleyen rapor seçeneğidir. Logo Start programında Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Raporda malzemeye ait bilgiler her malzeme için ayrı ayrı listelenir. Malzemenin adı, açıklaması, raporun alındığı birim ve ambar adı üstte yer alır. Satırlarda ise tarih, fiş türü, giren miktar, birim fiyat, giren mal tutarı, maliyeti, çıkan miktar, çıkan mal tutarı, maliyeti, kar ve karlılık oranı kolon bilgileri ile rapor alınır.

  Rapor alınmadan önce, program tarafından otomatik olarak maliyetlendirme servisi çalıştırılır. Maliyetlendirme servisinin çalışması istenmiyorsa, önce maliyetlendirme servisi çalışsın filtre satırında "Hayır" seçimi yapılmalıdır. Bu filtrenin öndeğeri "Evet" olarak gelir.

 • Logo Start Maliyet Dağıtım Analiz Raporu

  Maliyet dağıtımının izlendiği rapor seçeneğidir. Logo Start programı Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Mal Fazlası Raporu

  Belirli tarihler arasındaki satış miktarları göz önünde tutularak hesaplanan satış hızına ve planlanan sürede yapılacak satış miktarına göre fazla mal miktarının listelendiği rapor seçeneğidir. Logo Start programında stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Raporda asgari malzeme seviyeleri de dikkate alınır ve fazla mallar listelenir. Mal Fazlası Raporunda kullanılan filtreler şunlardır;

 • Logo Start Çok Birimli Stok Ambar Durum Raporu

  Ambar durumunun birim setinde yer alan birden fazla birim seçilerek alındığı raporudur. Logo Start programında Stok Raporları modülündeki durum raporlarındaki Durum Bilgileri seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Malzeme Devir Rakamları Raporu

  Bir önceki dönemden devreden malzeme bilgilerinin listelendiği rapordur. Logo Start 'ta Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Stok Giriş / Çıkış Toplamları Raporu

  Belirli dönemler için malzeme hareketlerinin özet olarak alındığı rapor seçeneğidir. Malzeme türüne ve malzeme hareketlerine göre filtreleme yapılır ve giriş/çıkış toplamları istenen tarih aralığında raporlanır. Logo Start programında stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Giriş/çıkış toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Toplam Satınalma Rakamları Raporu

  Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Logo Start 'ta Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Toplam alım rakamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Toplam Satış Rakamları Raporu

  Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Logo Start 'ta Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Toplam satış rakamları raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Ayrıntılı Satınalma Raporu

  Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapor seçeneğidir. Logo Start ön muhasebe programında stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Ayrıntılı satınalma raporu filtre seçenekleri şunlardır;

 • Logo Start Ayrıntılı Satış Raporu

  Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapor seçeneğidir. Ayrıntılı satış raporunda amaç, satışların, satıştan sonra iade edilen toplamların ve bu iadeler gözönünde tutularak net satış tutarının alınmasıdır. Logo Start 'taki Ayrıntılı Satış Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Envanter Raporu

  Malzemelerin herhangi bir zamandaki son durumlarını almak için kullanılan rapor seçeneğidir. Envanter raporu Logo Start 'ta Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır.

 • Logo Start Stok Listesi

  Kayıtlı malzeme kartlarının listelendiği rapordur. Stok Listesi Raporu Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme kodu, açıklaması, özel kodu, yetki kodu üretici kodu ve grup kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzeme kartları listelenir. Malzeme listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Stok Satınalma Fiyat Analizi

  Malzeme alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Stok Satınalma Fiyat Analizi raporu Logo Start programındaki Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan Malzeme fiyatları listelenir. Malzeme alım fiyat analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır: