• Logo Start Malzeme Hareketleri

  Merkez ambar için Malzeme hareketlerinin listelendiği seçenektir. Logo Start programında malzemeler listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Liste üzerinde malzeme hareketine ait fiş değiştir veya incele seçenekleriyle açılır. Eğer bu hareket faturalanmış ise yalnızca inceleme yapılabilir.

  Malzeme hareketler pen­ce­re­si bir tab­lo şek­lin­de­dir. Tab­lo­nun üst bö­lü­mün­de malzeme kartının ko­du ve açıklama­sı ile kart­ta be­lir­le­nen ana birim bilgisi yer alır. Sa­tır­lar­da ise malzeme kartı­na ait iş­lem­ler aşağıdaki bilgilerle listelenir.

 • Logo Start Malzeme Siparişleri

  Sipariş Hareketleri seçeneği ile malzeme kartları listesinden malzeme ile ilgili sipariş hareketleri listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Logo Start 'ta Sipariş Hareketleri malzeme kartları listesinde F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek için önce hareketleri listelenecek malzeme daha sonra sipariş hareketleri seçilir.

  Malzeme sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait sipariş hareketleri aşağıdaki bilgilerle listelenir.

 • Logo Start Satınalma İade İrsaliyesi İşlemleri

  Satınalma iade işlemleri Satınalma İade İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İade İrsaliyesi türleri ile kaydedilir. İade işlemlerine ait bilgiler İade tipi, İade işlemi ve İade maliyeti alanlarında kaydedilir.

  Satınalma iade işlemlerinin diğer malzeme giriş işlemlerinden farkı, maliyet sistemini üç farklı şekilde etkileyebilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı iade fişinin satırlarında, sadece o malzeme satırını etkileyecek şekilde belirlenir. Logo Start programında seçilebilecek maliyet türlerinin etkileri şunlardır:

 • Logo Start Stok (Malzeme) Fişi Türleri

  Malzeme hareketlerine ait bilgiler malzeme fişleri kullanılarak girilir. Fiş türü, işlemlerin sınıflanmasında kullanılır. Malzemelere ait alış ve satış dışındaki diğer hareketler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Logo Start programında kullanılabilen fiş türleri şunlardır:

 • Logo Start Stok Fişi Bilgileri

  Malzeme fişine ait bilgiler Logo Start programındaki Fiş ve Fiş Detayları pencerelerinden kaydedilir. Fiş seçeneği sayfasından fiş genel bilgileri ile satır bilgileri kaydedilir. Fiş genel sayfasından kaydedilen bilgiler aşağıdaki şekilde bölümlenebilir.

  • Fiş Başlığı
  • Fiş Satırları
  • Fiş Toplam Bilgileri

  Fiş Başlığı: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle fişe girilecek malzeme hareketlerinin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

 • Logo Start Stok Fişleri

  Malzeme işlemlerine ait bilgileri kaydetmek için, gündelik hayatta kullanılan irsaliye, fatura ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Malzeme alım/satımı dışındaki giriş, çıkış hareketlerinde kullanılan fişler Logo Start programında Stok bölümünde Fişler menüsü altında yer alan Stok Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

  Malzeme fişleri ile satış ve satın alma işlemleri dışında kalan malzeme işlemleri kaydedilir. İşlemler fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama malzeme hareketlerini işlevsel olarak sınıflandırmak için yapılır.

  Malzeme fişlerini kaydetmek, incelemek, değiştirmek vb. işlemler için Malzeme fişleri listesinde yer alan düğmeler ile F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

 • Logo Start Satınalma / Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması

  İrsaliyeler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise stok çalışma parametreleri ile belirlenir. İrsaliye kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. İrsaliyelerin tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak irsaliye daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve irsaliyenin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

  İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için Logo Start programında satınalma irsaliyeleri listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi irsaliyelerin bastırılacağı alış irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

 • Logo Start İrsaliye Filtreleme

  Filtreler seçeneği alım ve satış irsaliyeleri listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, satınalma ve satış irsaliyeleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

  Logo Start programındaki İrsaliye Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start İrsaliyelerin e-Mail Olarak Gönderilmesi

  Satınalma yada satış irsaliyeleri Logo Start programında alıcı cari hesabın e-mail adreslerine tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için satınalma irsaliyeleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Gönder ve Toplu Gönder seçenekleri kullanılır.

  Gönder seçeneği ile seçilen irsaliye cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı

  İrsaliyeler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise stok parametreleri ile belirlenir. İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için Logo Start programında satış irsaliyeleri listesinde F9- İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Toplu basım seçeneğinde ayarlanacak filtrelere göre belirlenen irsaliyeler toplu olarak yazdırılabilir.  Hangi irsaliyelerin bastırılacağı satış irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır. Basım sırası filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre iki seçeneklidir:

  • Tarihe göre
  • Numaraya göre

  Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliyelerini Yazdırıma

  Yaz seçeneği ile irsaliyeler tek, tek yazdırılır. Alım ve Satış irsaliyelerinin basım şekli öndeğeri Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. İrsaliye kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. İrsaliyelerin tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak irsaliye daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve irsaliyenin alınacağı ünite belirlenir. Logo Startta İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

 • Logo Start İrsaliyelerde Birim Fiyat Güncelleme

  Satınalma ve satış irsaliye satırlarında miktar, tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansıması için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır. Birim fiyat güncelleme Logo Start 'ta Fiş ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

  Birim Fiyat güncelleme iki şekilde gerçekleştirilir.

  • Sadece Boş Birim Fiyatlar
  • Bütün Birim Fiyatlar

  Sadece boş birim fiyatlar seçildiğinde birim fiyat alanı boş olan irsaliye satırlarına tanımlı fiyatlardan uygun olanı getirilir.

  Bütün birim fiyatlar seçildiğinde tüm satırların birim fiyat alanları tanımlı fiyatlardan uygun olanlar ile topluca güncellenir.

 • Logo Start Satınalma İrsaliyeleri Uygulama Seçenekleri

  Logo Start prograomında irsaliye menüsündeki uygulama seçenekleri şunlardır:

  Satınalma Koşullarını Uygula: Fiş/fatura satırları ve geneli için alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonlar Satınalma Koşulları seçeneğiyle uygulanır.

  İndirim Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır.

 • Logo Start İrsaliyeye Sipariş Hareketi Aktarma

  İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için Logo Start 'ta sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Bu seçenek cari hesap için parçalı sevkiyat parametre değerine bağlı olarak sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Cari hesap için parçalı sevkiyat öndeğeri "Hayır" ise sipariş hareketleri üzerinden aktarım yapılamaz. Yalnızca sipariş fişleri aktarılabilir. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start İrsaliye Sipariş Fişi Aktarma

  Sipariş aktarımı, Logo Start 'ta kayıtlı sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır.

  Fatura ya da irsaliyeye aktarılacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan alınan sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

  Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.

 • Logo Start Siparişten Satınalma İrsaliyesine Aktarım

  Sipariş aktarımı: Bu seçenek Logo Start programında satınalma irsaliye ve faturalarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Verilen sipariş fişleri, satınalma irsaliye ve faturalarına, Sipariş Aktarımı seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi seçilir ya da sipariş hareketleri listesinden seçim yapılır.

  Siparişler aşağıdaki seçenekler ile irsaliye ya da faturaya aktarılır.

  • Sipariş Fişi Aktar
  • Sipariş Hareketi Aktar
 • Logo Start İrsaliyelerde Satırlarda Ödeme Planı Kullanma

  Logo Start 'ta irsaliyenin genelinde kullanılacak bir ödeme planı seçilebildiği gibi her satır için farklı bir ödeme planı da seçilebilir. Satınalma ve satış irsaliyelerinde satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Satıra Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır. İrsaliyenin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.

 • Logo Start Satınalma Satış İrsaliyelerinde İzleme Seçenekleri

  Logo Start programı stok bölümünde buluna satınalma ve satış irsaliyelerindeki izleme seçenekleri şunlardır;

  Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Stok ve Fatura bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

  Ambar Toplamları: Malzeme ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı, ayrı alınabilir. Ambar toplamları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Hareketler seçeneği ile malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fişe ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliyelerinde Bilgi Girişleri

  Logo Start 'ta satınalma yada satış irsaliyelerinde barkod yada üretici kodu gibi bilgiler girilebilir. Start irsaliyede kullanılan bilgi giriş seçenekleri şunlardır;

  Üretici Kodu Girişi: Satırda hareket gören malzemeler üretici malzeme kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

  Barkod Girişi: Program, malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

 • Logo Start Satış ve Satınalma İrsaliyelerinde İndirim, Masraf Satırları

  Logo Start muhasebe programında alım ve satış irsaliyelerinde satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim ve masraf ve uygulanır.

  Satırdaki işlem için geçerli olacak masraf ve indirimler ilgili satırının hemen altında satır türü seçilerek kaydedilir. Fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masraf satırları ise çizgi ile ayrılan bölümün altına kaydedilir. İndirim ve masraflar aşağıdaki şekilde kaydedilir.