ERP Programları Dokümanları

Logo ERP Programları Kullanıcı Dokümanları

Logo Tiger 3 Kambiyo Senetleri Defteri

Kambiyo senetleri defter dökümünün alındı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programı finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Çek ve senetlere ilişkin kambiyo defteri bir arada veya ayrı ayrı tutulabilir. Program tarafından bono ve poliçe takibi yapılmadığından dolayı bono ve poliçeler için ayrı bir defter tutulmaz.

Kambiyo Senetleri Defteri iki bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta yer alan 1. bölümde işletmenin alacakları için işletme lehine düzenlenen veya işletmeye ciro edilen kambiyo senetleri yer alır. İleride doğması muhtemel alacaklar için alınan teminat senetleri de yine bu kapsamdadır. Yani müşteri çek ve senetleri bu bölümde yer alacaktır. Sağ tarafta yer alan 2. bölümde ise işletmenin borçları için düzenleyip verdiği kambiyo senetleri yani firmanın kendi çek ve borç senetleri yer alır. Defterin sol tarafında kayıtlı olup, işletme tarafından alacaklılara ciro edilen kambiyo senetleri sağ tarafa işlenmez. Çek ve senet hareketleri ve muhasebeleşen statü değişikliklerinin her biri defterde ayrı bir satır olarak yer alır.

Defterin hangi bölümünün basılacağı "Bölüm" filtre satırında belirlenir.

Dökümün hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı "Tarih Aralığı" filtre satırında belirlenir. Defterde yer alan kayıtlardan, yevmiye kayıt tarihi bu filtrede verilen tarihler arasında olanları listelenecektir.

Rapor filtreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Logo Tiger 3 Çek/Senet Yaşlandırma Raporu

Eldeki çek ya da senetleri cari hesaplara göre gruplandırıp vadelerine göre çeşitli dönemlere ayıran rapordur. Logo Tiger 3 ERP Programı finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Cari hesaplara ait çek ve senet toplamlarının dönemlere göre dağılımı bu raporla incelenebilir.

Rapor filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Reeskont Raporu (Kendi Çek/Senetlerimiz)

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançlarını listelemek için kullanılır. Logo Tiger 3 ERP programı finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır.

Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.

Hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesaplamanın yapılacağı tarih ise Referans Tarihi satırında belirtilir.


Logo Tiger 3 Reeskont Raporu

Portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybını raporlamak için kullanılır. Logo Tiger 3 ERP programı finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Reeskont hesabında geçerli olacak faiz oranı Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Finans Parametreleri seçeneği ile girilir. Reeskont faiz oranı yıllık olarak verilir. Burada verilen yüzde üzerinden hesaplama yapılır.

Müşteri çekleri ve senetleri için reeskont raporu iki amaçla alınır. Eğer resmi olarak reeskont faizi tutarı hesaplanıp gider olarak gösterilecekse o zaman faiz oranı olarak TC Merkez Bankası'nın her yıl yayınladığı reeskont faiz oranı kullanılır.

Eğer yalnızca çek ya da senedin enflasyona karşı değer kaybı hesaplanacaksa o zaman faiz oranı olarak piyasada kullanılan faiz oranı ya da vade farkı faiz oranı esas alınır. Bu durumda raporun bu faiz oranı ile alınabilmesi için hesaplarda kullanılacak faiz oranının filtre satırında girilmesi gerekir. Reeskont raporlarında bu faiz oranı baz alınarak 360 gün üzerinden net değer hesaplanır. Net değer, çek ya da senet tutarından faiz tutarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir.

Buna göre, Net Değer= Senet veya Çek Tutarı - (1+ Vade gün sayısı * Faiz / 360) olacaktır.

Hesaplama için geçerli olacak tarih Referans Tarihi filtre satırında verilir. Burada verilen tarih itibarıyla yıllık faiz oranı üzerinden reeskont hesaplanır.


Logo Tiger 3 Çek Senet Özet Bordro Dökümü

Giriş ve çıkış bordrolarının genel bilgileri ile listelendiği ve yazdırıldığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır.

Tarih ve Bordro Numarası filtre satırlarında, başlangıç ve bitiş tarihi ya da numara aralığı verilir ve istenen bordrolar listelenir.

Bordro Türü satırında tür seçimi yapılarak yalnızca seçilen türdeki bordrolar da listelenebilir. Raporda kullanılan filtreler şunlardır:


Logo Tiger 3 Kendi Çek / Senetlerimiz Raporu

Firmanın kendi çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programı finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında yer alan alanlar müşteri çek ve senetlerinde olduğu gibidir. Kendi Çek/Senetlerimiz raporu filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Borç Dağılım Raporu

Cari hesapların kapanmamış borçlarının dönemlere dağılımının listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programın finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Yaşlandırma Başlangıcı filtre satırında verilen tarih ve Yaşlandırma Aralığı filtre satırında verilen gün sayısı dikkate alınarak cari hesapların kapanmamış borçları listelenir.

Filtre satırlarında yapılan düzenlemelerden sonra rapor alındığında verilen yaşlandırma aralığı ve yaşlandırma şekline göre borç ya da alacakların dönemlere dağılımı listelenebilir.

Referans Tarihi filtre satırında, dağılım başlangıcı için geçerli olması istenen tarih belirtilir.

Borç Takip Raporu'nda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansır. Bu yüzden Borç Dağılım Raporu'nun kontrolü Borç Takip Raporu ile beraber yapılmalıdır.

"0"'ı bugün kabul edersek, geçmişteki kapanmamış tüm borç ya da alacaklar ilk kolonda, ileride kapatılması gereken borç ve alacaklar da verilen dağılım aralığına göre diğer kolonlarda listelenir.

Rapor kolonlarında "0" olarak görünen yer bugündür. Default filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır. Borç Dağılım Raporu'nun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, Borç Takip Raporu'nda bitiş tarihi; günün tarihi - 1 olarak verilmelidir.

Borç Dağılım Raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında Borç Takip Raporu ile birebirdir.

Tarih filtresi kullanılmadığında borç dağılım raporunda ileri tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden Borç Takip Raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve Borç Dağılım Raporu'yla karşılaştırılmalıdır.


Logo Tiger 3 Borç Yaşlandırma Raporu

Cari hesapların kapanmamış borç veya alacaklarının geçmişe yönelik olarak yaşlandırıldığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Verilen yaşlandırma başlangıç tarihinden başlayarak, istenilen yaşlandırma aralığında kalan borç ve alacağın takibi yapılır.

Borç Takip Raporu'nda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansıtılır. Bu yüzden Borç Yaşlandırma Raporu'nun kontrolü Borç Takip Raporu ile beraber yapılmalıdır.

Borç Yaşlandırma Raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında Borç TakipRaporu ile birebirdir.

"0"'ı bugün kabul edersek, ileride kapatılması gereken borç ve alacaklar ilk kolonda, geçmişteki kapanmamış yani gecikmiş tüm borç ya da alacaklar verilen yaşlandırma aralığına göre diğer kolonlarda listelenir. Rapor kolonlarında "0" olarak görünen yer bugündür. Default filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır. Borç Yaşlandırma Raporu'nun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, borç takip raporunda bitiş tarihi; günün tarihi - 1 olarak verilmelidir. Tarih filtresi kullanılmadığında Borç Yaşlandırma Raporu'nda ileri tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden Borç Takip Raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve Borç Yaşlandırma Raporu'yla karşılaştırılmalıdır.

Aynı filtreler kullanılarak bu iki raporun karşılaştırılması gerektiği unutulmamalıdır.

Borç Takip Raporu'nda kapama işlemi kısmen yapıldığında, borç/alacak tutarından kapanan tutar çıkarılıp, kalan borç/alacak tutarı kapanmamış işlemlerin üzerine eklenerek hesaplama yapılır.

Yaşlandırma Aralığı: Kolonlara verilen aralığa uygun olarak başlık atar ve hesaplamaları verilen bu aralık bazında yapar.

Yaşlandırma Başlangıcı: Verilen yaşlandırma başlangıcı sadece ilk kolon için geçerlidir. Yaşlandırma başlangıcı olarak verilen gün yaşlandırma şekline uygun olarak günün tarihinden geriye hesaplama yapar. İlk kolon için bu işlemi yaptıktan sonra diğer kolonları verilen yaşlandırma aralığına bağlı olarak kolonları bölmeye devam eder.

Yaşlandırma Şekli – Ay Aralığı: Ay bazında ödenmemiş toplam tahsilatları gösterir.

Gün Aralığı: İstenilen gün periyodunda geriye dönük ödenmemiş tahsilat toplamlarını gösterir. Eksi değerler bizim borcumuzu, artı değerler bize olan borçları gösterir.

Referans Tarihi: Yaşlandırma başlangıcının günün tarihi yerine burada verilecek referans tarihinin dikkate alınmasını sağlar.

Rapor Detayı filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, ilgili cari hesap için kapanmamış ödeme hareketlerini listeleyen bir bölüm listelenecektir. Bu bölümde listelenen ödeme hareketlerinin ödeme tutarı ve tipi (borç/alacak) ana satırda hangi aralığa denk düşüyorsa o aralık altında yer alır. Yani Rapor Detayı filtresi, her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayını listeleyecektir. Bu listelemede "Borç Kapama" filtresinin değeri de göz önünde bulundurulur. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda, detay bilgilerin ekrana gelmemesi ve raporun hızlı çalışması isteniyorsa Finans Parametreleri'nde yer alan Ödeme Tahsilat Raporlarında Hızlı Listeleme satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.


Logo Tiger 3 Özel Adat Raporu

Borç Takip Raporu'nun özet olarak alındığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Borç Takip Raporu'nun toplam kolonlarını gösterir. Raporda firma ve cari için toplam Borç ve Alacak kolonlarının yanı sıra ortalama ödeme, ortalama gecikme gün bilgileri ile müşteri bazında ne kadar vade farkı oluştuğu bilgileri yer alır.

Raporda vade farkından doğan borç/alacak adatlar cari hesap bazında ayrı ayrı dökülür. Ayrıca, firma ortalama ödemesi ve gecikmesi ve cari hesap ortalama ödemesi ve gecikmesi alanlarını da Borç Takip Raporu'ndan alarak getirir.

Borç adat alanına cari hesabın vade farkı alanına borç olarak geçen tutarların toplamı gelir. Alacak adat alanına cari hesabın vade farkı alanına alacak olarak geçen tutarların toplamı gelir.


Logo Tiger 3 Borç Takip Raporu

Cari hesaba ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapordur. Vade farkı hesaplaması için gereklidir. Geç ve erken ödemelerin izlenebilmesi için raporda kapanan işlemler de görünür. Logo Tiger 3 ERP programındaki Borç Takip Raporu ödeme / tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. "Güncelleştirme" filtresi açıkta kalan borçların güncel yada kapanmış olarak raporlanması için kullanılır. Belirli bir tarihte ödeme yapıldığında ne kadar faiz ödeneceği bilgisinin alınabilmesi için bu filtre seçeneği "Borç Kapama" olarak işaretlenmelidir. Filtre seçeneklerinde yer alan Rapor Tarihi, işlem tarihiyle vade tarihi aralığıdır; verilen iki tarih aralığında kalan işlemler listelenir.

Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında "Borç Kapatma" seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında "Borç Kapatma Tarihi" filtre satırında verilen tarih listelenir.

Rapor Tarihi Dışında Kapatan Hareketler Listelensin filtresi, borç takip ekranında borcu kapatan bir alacağın rapor tarihi dışında olsa da borç takip raporuna getirilmesini sağlamaktadır.
Filtrenin işleyebilmesi için, Borç Takip ekranında borcun kapanmış olması ve "Borç Kapama" filtre satırında "İşlem Yapılmayacak" seçiminin yapılmış olması gerekmektedir.
Aynı zamanda, filtre satırında "Hayır" seçildiğinde, geçmiş bir tarihe ait, sonraki hareketlerden etkilenmemiş bir Borç Takip Raporu alınabilir. Belirli bir tarih aralığındaki işlemler listelenir, bu işlemleri kapatan, verilen tarih aralığının dışındaki işlemler listelenmez ve tarih aralığının dışında kapaması yapılmış olan işlemler açık tutarları ile listelenir.

Çekler Değerlenecek filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.

Çek/Senet Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara filtre satırında yapılacak seçimle ortalama vade hesabında çek/senet statü değişiklikleri sonucu oluşan dekontların durumu belirlenir. "Dahil Edilsin" seçilirse bu dekontlar hesaplamalarda dikkate alınır.

Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı iki seçeneklidir:

  • Cari Hesap Kartından Okunacak
  • Hareketlerden Okunacak

Vade farkı hesaplamasının cari hesap kartındaki ödeme planını dikkate alması için "Cari Hesap Kartından Okunacak" seçilmelidir.


Logo Tiger 3 Kapanmamış Faturalar Raporu

Cari hesaba yapılan satış ve cari hesaptan yapılan satınalma sonrası kapanmamış, açıkta bekleyen tüm faturaların borç, alacak, kapanan ve kalan tutar bilgileriyle listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır.

Filtre seçeneklerinde yer alan "Rapor Detayı" ve "Cari Hesap Gruplama" filtrelerine "Evet" denildiği taktirde, raporda, fatura borç ve alacak bilgileri yanında ilk fatura tarihinden itibaren ödeme ortalama vadesi ile ilk fatura tarihinden itibaren ödeme tarihi bilgileri ve cari hesap toplam bakiyesi cari hesap bazında yer alır.

Raporun Geçmiş Döneme ait Kapanmamış Faturaları Kapsayacak Şekilde AlınmasıKapanmamış Faturalar Listesi geçmiş dönem hareketlerinden devredilen kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde de alınır. Bunun için Devir Hareketleri Listelensin filtresi kullanılır. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda rapor geçmiş dönem kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde alınır.


Logo Tiger 3 Ayrıntılı Ödeme Listesi

Cari hesapla yapılan işlemlerin ve cari hesaba yapılacak olan ödemelerin işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programı finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır.

Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak ödemelerin yanı sıra cari hesaba ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ödemeler için geçerli ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır. Filtre seçeneklerinde yer alan işlem tarihi cari hesabın kestiği fatura tarihidir; tarih verildiği taktirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait ödemeler listelenir.

Ayrıntılı ödeme listesi raporunda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir. Bu filtrede "İşlem Yapılmayacak" seçilirse, cari hesaba olan borç ve alacaklar Borç Takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçilirse, cari hesaba olan kapanmamış borçlar FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak" seçilirse, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır.


Logo Tiger 3 Ayrıntılı Tahsilat Listesi

Cari hesapla yapılan işlemlerin ve yapılacak olan tahsilatların işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır.

Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak tahsilatların yanı sıra cari hesaba ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır. Filtre seçeneklerinde yer alan işlem tarihi cari hesaba kesilen fatura tarihidir; tarih verildiği taktirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait tahsilatlar listelenir.

Ayrıntılı Tahsilat Listesi raporunda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir. Bu filtrede "İşlem Yapılmayacak" seçilirse, cari hesaba ait borç ve alacaklar Borç Takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçilirse cari hesabın kapanmamış borçları FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak" seçilirse, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır.


Logo Tiger 3 Ödeme Listesi Raporu

Verilen tarihler arasında yapılacak ya da yapılmış olan ödemelerin listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Tahsilat Listesi Raporu

Verilen tarihler arasında yapılacak ya da yapılmış olan tahsilatların listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Raporda kullanılan filtreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Logo Tiger 3 Ödeme Planı Listesi

Ödeme tahsilat planı tanımlarının listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Ödeme Plan Listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Dokümanları

e-Bülten Kayıt Ol