• Logo Tiger 3 Duran Varlık

  Bir firmanın faaliyetini sürdürmek için kullandığı gerekli eşyanın tümüne sabit kıymet denir. Sabit kıymetlerin şirketin mal varlığı arasında gösterilmesi, KDV hesabının yapılması veya alınıp satılması diğer mallara göre farklılık gösterir. Bu yüzden de sabit kıymetlerin ayrıca takip edilmesi gerekir.

  Firmaya sabit kıymet olarak alınan bir malın her yıl belli bir yüzdesi amortisman olarak ayrılır. Amortisman malın eskimesi, yıpranması ya da ömrünün azalması nedeniyle değerinin düşürülmesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu uygulamanın yanı sıra piyasa koşullarının değişmesi ya da yüksek enflasyonun etkisiyle sabit kıymetin değeri artabilir. Bunun için de yasalar sabit kıymetler için amortisman uygulamasının yanı sıra yeniden değerleme uygulamasına da olanak tanımıştır.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymetler

  Sabit kıymet bilgileri, her bir sabit kıymet için açılan kartlarda tutulur. Bunlara ait işlemler ise sabit kıymet kayıtları üzerinden yapılır. Sabit kıymet kartları, Logo Tiger 3 programında Duran Varlık Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsündeki Sabit Kıymetler seçeneği ile kaydedilir. Yeni kart açmak ve varolan kartlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler F9 ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymet Bilgileri

  Sabit kıymet kartı açmak için sabit kıymetler listesinde Ekle seçeneği kullanılır.

  Sabit Kıymet kartları malzeme kartları ile benzer özellikler taşır. Genel Bilgiler penceresindeki alanlardan sabit kıymet olarak kullanılan malzemeye ait genel bilgiler (kod, açıklama, özel kod, yetki kodu, üretici kodu) kaydedilir.

  Sabit kıymet kayıtlarında ve hesaplamalarda kullanılacak bazı bilgiler kart üzerinde Sabit Kıymet Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymet Kayıtları

  Sabit kıymet tanımı ile girilen ve sabit kıymetin takibinde işlemlerde geçerli olacak bilgiler yanında sabit kıymetin alım tarihi, maliyeti ve amortisman başlangıcı vb. bilgiler Logo Tiger 3 programında Sabit Kıymet Tanımları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Sabit Kıymet Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.

  Yeni sabit kıymet kaydı eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri

  Sabit kıymet kartı üzerindeki alanlardan girilen ve sabit kıymetin takibinde işlemlerde geçerli olacak bilgiler yanında sabit kıymetin alım tarihi, maliyeti ve amortisman başlangıcı vb. bilgiler Logo Tiger 3 programında sabit kıymet tanımları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Sabit Kıymet Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.

  Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait kayıt bilgileri malzeme kartları listesinde F9 menüsünde yer alan sabit kıymet kayıtları seçeneği ile kaydedilir. Daha sonra alım ve satış işlemleri ile oluşan yeni kayıt bilgileri işleme ait fiş üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sabit kıymet Kaydı ile İlişkilendir" seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Üretim Miktarları Amortisman Hesaplama Şekli

  Amortisman hesaplama yöntemi Üretim Miktarı olan sabit kıymetler için, yıl bazında aylık üretim miktarlarını kaydetmek için kullanılır. Logo Tiger 3 Duran Varlık modülünde sabit kıymet kaydı penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Açılan üretin kapasitesi penceresinde "Ekle" ile yıl seçilerek aylık üretim miktarları kaydedilir.

  Yıl değeri değiştirildikçe üretim miktarları güncellenir.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymet Kaydı Döviz Bilgileri

  Sabit kıymet kaydına ait döviz bilgileri sabit kıymet kaydı sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Döviz Tutarı seçeneği ile girilir. Kayda ilişkin raporlama dövizi bilgileri açılan pencereden kaydedilir.

  Firma Çalışma Bilgileri 'nde belirlenen raporlama dövizi türü Döviz alanına otomatik olarak gelir. Dövizli Tutar alanında, günlük kur tablosundan okunan kur değeri ve Maliyet alanında girilen birim fiyat üzerinden hesaplanan dövizli tutar yer alır. Kur alanında "…" simgesi tıklanarak kur tablosu açılır ve istenen tür ya da güne ait kur değeri seçilir.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymetlerde Maliyet Artırıcı Giderler

  Sabit kıymetler için maliyet artırıcı giderler kullanma ömrünü uzatmak için yapılan harcamalar olabileceği gibi, kullanma ömrünü uzatmayan ancak fonksiyon ve yararını artırıcı giderler de olabilir.

  Kullanma Ömrünü Uzatıcı Giderler

  Kullanma ömrünü uzatıcı giderler, uygulandıkları sabit kıymet kıymete ait sürede ve aktifleştikleri yıldan başlayarak itfa edilir.

 • Logo Tiger 3 TFRS Amortisman Tablosu Parametreleri

  Türk Ticaret Kanunu'nda TFRS kapsamında yer alan standart (TMS 16), işletmenin maddi duran varlıklara olan yatırımı ile bu yatırımdaki değişiklikleri finansal tablo kullanıcılarının bilgisine en doğru şekliyle sunma ve maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe işlemlerini düzenleme amacını güder.

  Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi bu standart hükümlerine göre yapılır. Standardın amacı maddi duran varlıkların ilk defa mali tablolarda kayda alınması ve takip eden dönemlerde muhasebeleştirme ilkelerinin belirlenmesidir. TMS 16 için, faydalı ömür değişiklerinden dolayı amortisman süreleri ve oranları farklılık gösterebilmektedir.

 • Logo Tiger 3 Amortisman Hesaplamasında Alternatif Parametreler

  Amortisman tabloları farklı parametre değerleri verilip farklı hesaplama yöntemi seçilerek iki ayrı tablo halinde alınabilir. Amortisman ve yeniden değerleme hesaplarında kullanılacak alternatif parametre değerleri, Sabit Kıymet Kaydı penceresinde sağ fare düğmesi menüsündeki Alternatif Parametreler seçeneği ile kaydedilir.

  Alternatif Parametreler penceresinden amortisman türü, oranı, süresi, yeniden değerleme ve değerleme için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Amortisman Hesaplamasında Enflasyon Muhasebesi Parametreleri

  Amortisman tabloları enflasyon muhasebesi için geçerli olacak parametre değerleri verilip farklı hesaplama yöntemi seçilerek alınabilir. Amortisman ve yeniden değerleme hesaplarında kullanılacak enflasyon muhasebesi parametre değerleri, Sabit Kıymet Kaydı penceresinde Enflasyon Muhasebesi Parametreleri başlığı altındaki alanlardan kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymet Kaydı Toplamlar Menüsü

  Sabit kıymet kaydına ait toplamlar, sabit kıymet kayıt penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplamlar seçeneği ile incelenir. Toplamlar penceresinde giderler toplamı, yeniden değerlemeler toplamı, sabit kıymet değeri, birikmiş amortismanlar toplamı ve net defter değeri toplamları izlenir.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymet Geçmiş Dönem Bilgileri

  Sabit kıymete ait geçmiş dönem bilgileri sabit kıymet kayıt penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Geçmiş Dönem Bilgileri seçeneği ile izlenir. Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait değerleme toplamları ile birikmiş amortisman tutarları açılış bilgisi olarak bu pencereden kaydedilir. Daha sonra bu alanlara bilgiler yapılan işlemler sonucunda otomatik olarak aktarılır.

 • Yıllara Yaygın Maliyet ve ROFM Girişi

  Son 5 hesap dönemi (mali yıl) içerisinde aktife giren sabit kıymetler üzerinde bulunan reel olmayan finansman maliyetlerinin (kur farkı, vade farkı, kredi faizi vb.) ayrıştırılması işlemi yapılarak, ayrılan tutar çıkartıldıktan sonra enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır.

  Reel olmayan finansman maliyeti (ROFM); her türlü borçlanmada, borç tutarlarına borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle bulunan tutarı ifade etmektedir.

 • Logo Tiger 3 Amortisman ve Değerleme Tabloları

  Amortisman tabloları yıllık dönemler itibarıyla hazırlanır ve sabit kıymete uygulanan amortismanı, yeniden değerlemeleri ve bunlarla ilgili diğer bilgileri gösterir. Amortisman ve yeniden değerleme tabloları sabit kıymet kayıtlarına bağlı olarak çalışır. Tablo kayıt penceresinden kaydedilen değerler yanında alternatif parametre değerleri ile de alınır. Amortisman ve değerleme tablosu sabit kıymet kayıtları listesinde,

 • Logo Tiger 3 Amortisman ve Değerleme Tablosu Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında Duran Varlık Yönetimi modülünde bulunan sabit kıymet amortisman tablosu kolon bilgileri başlangıç, değerleme öncesi ve değerleme sonrası olmak üzere üç grupta toplanabilir.

  Başlangıç Bilgileri

  Bu kolonlarda yer alan bilgiler sabit kıymet tanım ya da kayıt penceresinde girilen ya da parametrik olarak Ticari Sistem Yönetimi bölümünde belirlenen bilgileri içerir.

 • Logo Tiger 3 Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)

  Enflasyon Muhasebesi uygulamasından önce işletmeler, satınalma gücünde meydana gelen düşüşler dolayısıyla, amortismana tabi duran varlıkları cari para birimi ile değerlemek amacıyla yeniden değerleme yapmakta ve bu değerleme farkını ilgili esaslara uygun olarak bilançoya yansıtmaktaydı. Ancak enflasyon muhasebesi uygulamaları ile bir maddi duran varlığın genel fiyat düzeyine göre düzeltilebilmesi mümkün olacağından herhangi bir maddi duran varlığın enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi işleminden önce ilgili varlığın maliyetine eklenmiş yeniden değerleme artışlarının düşülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çifte değerleme işlemi ve hatalı düzeltme sonuçlarına ulaşılması söz konusu olacaktır.

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymet Giriş ve Çıkış İşlemleri

  Sabit Kıymet Alım İşlemleri

  Sabit kıymet alım işlemleri, Satınalma bölümünde, Hareketler menüsü altında yer alan Alım İrsaliyeleri veya Alım Faturaları seçenekleri ile kaydedilir.

  Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü Mal Alım Faturası veya Mal Alım İrsaliyesi olarak seçilir. Fiş / fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine ait bilgileri girmek için satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir.

 • Logo Tiger International Setlerde Sabit Kıymet Amortisman Tabloları

  Logo 'nun international set olarak adlandırılan ve yabancı ülkelerde kullanılan ürünlerinde Sabit kıymetler ve amortismanlar farklı şekillerde çalışacak şekilde yazılmıştır. Uygulama değişik mevzuatlarda çalışmalara olanak sağlar. International setlerde Duran Varlık Yönetimi programının kullanılması durumunda Amortisman Tabloları çalışılan ülkenin mevzuatına göre alınır.

  Sabit kıymetler için amortisman tablosu parametreleri, sabit kıymet tanım penceresinde yer alan

 • Logo Tiger 3 Sabit Kıymet Zimmet Kaydı

  Sabit kıymet zimmet kayıtlarını izlemek için kullanılır. Sabit kıymet kayıtları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Zimmet Kayıtları penceresinin üst bölümünde, seçilen sabit kıymetin kodu, açıklaması, kayıt kodu, toplam miktarı, kullanılan (zimmetli miktarı, ıskarta miktarı ve kalan) miktar bilgileri yer alır.

  Satırlarda ise sabit kıymete ait zimmet kayıtları