• Logo Tiger 3 Malzeme Yönetimi

  Stok kontrol ve takip işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, alınıp satılan ya da üretilen malzemelere ait bilgilerin tam ve doğru olarak kaydedilmesi ve yapılacak kontrollerin belirlenmesi gerekir.

  Her işletmenin faaliyet alanına bağlı olarak kullandığı malzemeler farklı olabilir. Özellikle çok geniş bir ürün yelpazesi ile çalışan firmalar için bu ürünlerin birbirinden farklı ürün grupları altında toplanıp izlenebilmesi, malzeme yönetimini daha rahat, verimli ve etkin bir şekilde yürütmeleri için önemlidir. LOGO uygulaması, bu firmalara, aynı türdeki malzemelerini birbirinden ayrılan farklı özellikleriyle izleme ve sınıflar altında toplayarak çok seviyeli bir hiyerarşide takip etme kolaylığını sağlar.

  LOGO uygulaması ile malzeme ve bu malzemenin yer alacağı malzeme sınıfı bilgileri her malzeme için ayrı ayrı tanımlanır. Ürünleri birbirinden ayıran özellikleri (renk, model, beden, vb) malzeme özelliği olarak kaydedebilir ve bu özellikleri malzeme ile ilişkilendirebilirsiniz. Malzeme özellikleri raporlamada ve ürünleri sınıflandırmanızda önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Sınıfları

  Logo Tiger 3 'te malzeme sınıfları, malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk, boy, beden, motor gücü, aksesuar vb. değişik özellikleri ile) gruplanması ile oluşturulan yapılardır.

  Malzemelerin ortak özelliklerine göre bir grup altında toplanarak oluşturulan malzeme sınıfları, raporlamada ve malzeme hareketlerinde kullanıcıya kolaylık sağlar. (Buradaki "Ortak Özellik" kavramı ile, malzeme tanımı içerisindeki malzeme özellikleri birbirinden bağımsızdır. Yani sistem, oluşturulan GENEL malzeme sınıfları için, o sınıfa ait olan malzemelerin malzeme özelliklerinin aynı olup olmadığını kontrol etmez. Bu kontrol TABLOLU tipindeki malzeme sınıfları için söz konusudur.)

  Malzeme sınıfı tanımları ile, sınıf genel özellikleri, malzeme özellikleri, kullanım, yerleşim ve birim bilgileri kaydedilir. Bu sınıfların altında izlenecek alt malzeme sınıfları ve/veya malzemeler, sınıf bağlantıları ve tablo bağlantıları kurularak malzeme sınıfı ile ilişkilendirilir. Tablolu malzeme sınıfı seçeneği ile sınıf altında yer alacak malzeme kartları otomatik olarak üretilir.

 • Logo Tiger 3 Genel Türdeki Malzeme Sınıfları

  Genel malzeme sınıfı seçeneği ile ana malzeme sınıfları ve istenen seviyede alt malzeme sınıfları oluşturulur; bir genel malzeme sınıfı altına başka bir genel malzeme sınıfı, tablolu malzeme sınıfı ya da malzeme bağlanabilir. Tablolu malzeme sınıfı ise Genel malzeme sınıfına bağlanabilir ancak bir başka tablolu malzeme sınıfına bağlanamaz.

  Sınıf bağlantısı kurularak üst malzeme sınıfı özellikleri alt malzeme sınıflarına ve malzeme kartlarına aktarılır. Genel türdeki malzeme sınıfı kartları Logo Tiger 3 'te Ana Kayıtlar menüsündeki Malzeme Sınıfları ya da Malzeme / Malzeme Sınıfı Erişim Ağacı seçenekleri ile kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Tablolu Malzeme Sınıfları

  Tablolu malzeme sınıflarında malzeme özelliklerinden yararlanılarak matris tablo tanımlanır. Bu matris tablo üzerinden malzemeler farklı boyutlardan izlenir. Aynı türde fakat farklı özelliklere sahip olan malzemeler matris yöntem ile kodlanır. Malzeme tablo bağlantısı kurulur ve malzeme kartları miktara ve koda göre otomatik olarak oluşturulur.

  Tablolu türdeki malzeme sınıfı kartları Logo Tiger 3'te (Ana Kayıtlar menüsündeki) Malzeme Sınıfları ya da Malzeme / Malzeme Sınıfı Erişim Ağacı seçenekleri ile kaydedilir. Tablolu türdeki malzeme sınıfı bilgileri için aşağıdaki seçenekler ve F9/sağ fare tuşu menüsündeki Ambar Parametreleri seçeneği kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Tablolu Malzeme Sınıfları İçin Malzeme Tablosunun Oluşturulması

  Tablolu malzeme sınıfları ile malzeme özellikleri seçilerek malzeme sınıfları tanımlanır ve malzeme tablosu bağlantısı kurularak malzeme kartları miktara ve koda göre otomatik olarak oluşturulur.

  Malzeme sınıfı ve tablo arasındaki ilişki Logo Tiger 3 malzeme sınıfları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki Malzeme Tablosu seçeneği ile kurulur. Malzeme tablosu içinde yer alan tüm malzemeler kullanım yeri, üretim farklılıkları, satış şekli veya firma işleyişinden kaynaklanan değişik ihtiyaçlar doğrultusunda sınıflandırılabilir.

  Özellik tanımı Öncelik alanında değer girilmeyen satırlar öncelik olarak en son sırada yer varsayılır ve özellik satır sırasına göre dikkate alınır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Sınıfı - Sınıf Bağlantıları

  Sınıf bağlantıları malzeme sınıfının altında yer alan diğer alt malzeme sınıfları ve malzemeler arasındaki bağlantıların kaydedildiği seçenektir. Logo Tiger 3 Malzeme sınıfları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

  Malzeme sınıfı için kaydedilen özellikler (birim seti, müşteri/tedarikçi bilgileri, muhasebe kodları vb.) bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ya da malzemeler için geçerli olabilir. Bu durumda Malzeme sınıf bağlantıları kurularak aynı olacak özellikler alt sınıf ya da malzemelere aktarılır.

  Sınıf bağlantıları genel ve tablolu malzeme sınıfları ile ticari mal, depozitolu, yarı mamul, hammadde, mamul, tüketim malı kayıt türündeki malzeme kartları için kurulabilir.

 • Logo Tiger 3 Genel Türdeki Malzeme Sınıfları İçin Dağıtım Şablonları

  Logo Tiger 3 'te genel türdeki malzeme sınıfları altında yer alan malzemelerin dağılım katsayılarını belirlemek, fiş ve faturalarda bu oranların dikkate alınmalarını sağlamak mümkündür.

  Genel malzeme sınıfı altında toplanan alt malzemeler ve dağıtım katsayıları dağıtım şablonları ile kaydedilir. Dağıtım şablonları malzeme sınıfları listesinde Genel türdeki malzeme sınıfı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Yeni tanım ve kayıtlı şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

 • Logo Tiger 3 (Genel) Malzeme Sınıfı - Dağıtım Şablonu Bilgileri

  Genel malzeme sınıfı türündeki malzeme sınıflarına dağıtım şablonları tanımlanarak işlemlerde kolaylık sağlanır. Dağıtım şablonlarında malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler ve bunların dağılım katsayıları belirtilir. Logo Tiger 3 ERP programında Şablon tanımı malzeme sınıfları listesinde şablonun geçerli olacağı malzeme sınıf tanımı üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Dağıtım Şablonları seçeneği ile kaydedilir.

  Yeni tanım yapmak için "Ekle" seçeneği kullanılır.

  Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Tablolu Malzeme Sınıfı Dağıtım Şablonları

  Birden fazla miktar öndeğerine ihtiyaç duyan sektörler için malzeme tablolarına asorti yapısında çoklu öndeğer kaydetmek için de dağıtım şablonları kullanılır.

  Tablolu malzeme sınıfı için kullanılacak şablonlar, malzeme sınıfları listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Dağıtım Şablonları seçeneği ile kaydedilir.

  Tablolu malzeme sınıfı üzerinden açılan dağıtım şablonları iki pencereden oluşmaktadır. Üst pencerede ilgili dağıtım şablonu üzerindeyken aşağıdaki pencerede o şablonda miktar girilen özelliklerdeki değerler listelenir.

 • Logo Tiger 3 Malzemeler

  Malzeme tanımları işletmenin aldığı, sattığı ve ürettiği malzemelere ait bilgilerin tutulduğu kayıtlardır. Malzemeleri düzenli olarak izlemek için her malzemeye ait özellikler ilgili tanıma kaydedilir.

  Logo Tiger 3 'te malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgeler (muhasebe kodları, temin ve teslim süreleri, vb) kaydedilir. Malzemeler kayıt türü seçilerek kaydedilir. Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzeme kartları listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Kayıt Türleri

  Logo Tiger 3 'te malzeme kayıt türü, malların sınıflanmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir. Malzeme kart türleri malın kullanım amacına ve satınalma / satış şekline göre belirlenmiştir.

  Malzeme türü malzeme kartları listesinde kayıt türü alanında belirlenir.

  Malzeme kayıt türleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Kart Yapısı

  Logo Tiger 3 ERP programında malzeme ile ilgili bilgiler her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur.

  Malzeme bilgileri şu başlıkları taşıyan sayfalar ile kaydedilir:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Hiyerarşi Kodları ve Sınıf Ağacı

  Malzeme sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır. Hiyerarşi kodları Logo Tiger 3 programı tarafından otomatik olarak verilmektedir. Hiyerarşi kodu bilgisi malzemeler listesinde bir kolon olarak yer alır.

  Malzemeler için hiyerarşi kodları verme yöntemi Ticari Sistem program bölümünde Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir.

  Parametre satırlarında yer alan Malzeme Hiyerarşi Atama parametresi iki seçeneklidir:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Genel Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında malzeme tanımı genel bilgiler sayfasından kaydedilecek bilgiler şunlardır:

  Kodu:Malzemenin sistemdeki kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Malzemeler kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Malzeme kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle malzeme tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Bu kullanım özelliklerinden dolayı kod verirken malzeme tanımları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Malzeme kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme İzleme ve Sıralama Bilgileri

  Günümüzde hemen her süreçte kalite yönetimi, gerek üretim gerekse üretilen ürünün pazara sunulması, tüketiciye ulaşması ve kullanım aşamalarında giderek artan bir önem kazanmaktadır. Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirliği sağlamak mümkündür.

  Geriye doğru izlenebilirlikte, satış ya da tanıtım amacıyla çıkışı yapılan her ürünün veya ticari malın hangi üretim emrine dayalı olarak üretildiği, bu malların üretiminde hangi hammadde ve/veya yarı mamullerin kullanıldığı, kullanılan bu mamullerin hangi tarihte alındıkları önemlidir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Birim Bilgileri

  Malzeme için geçerli olacak birim seti Logo Tiger 3 programında malzeme kartında Birimler seçeneği ile kaydedilir.

  Bir malzemenin fiziksel özelliklerinden ya da değişik paketleme şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birimi olabilir. Örneğin bir malzemenin işlemleri kalem bazında birimler (adet, kutu, koli vb.) olarak gerçekleştirilebileceği gibi uzunluk (cm, m, dm vb.) ya da ağırlık birimleri (gr, kg, ton vb.) gibi farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir. Her malzeme kartına birim seti atanır. Birim setinde ana birim ve istenilen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birime arasındaki çevrim katsayısı ve bu birimlerin kullanım öncelikleri belirlenir. Her malzeme tek bir birim seti kullanabilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Alternatifleri

  Logo Tiger 3'te Malzeme tanımı üzerinde yer alan Alternatifler sayfası ile, kartta tanımlanan malzemenin alternatifleri kaydedilir. Malzemenin alternatifinin belirlenmesi, birbirinin eşdeğeri olan malzemeleri alıp satan sektörlerde büyük kolaylık ve zaman kazancı sağlar.

  Alternatifler sekmesi tablo biçimindedir. Bu tablonun her satırında, malzeme tanımına alternatif (eşdeğer) olan bir başka malzeme tanımı seçilir. Bölen ve Çarpan alanlarında, tanımlı malzeme ve alternatif olacak malzeme arasındaki çevrim katsayıları belirtilir. İşlemlerde kullanılacak bu çevrim katsayıları malzemelerin ana birimleri arasından tanımlanır. Ancak ana birimler aynı olmak zorunda değildir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Özellikleri (Malzeme Kartı)

  Malzeme özellikleri, aynı türdeki malzemeleri birbirinden farklılaştıran özelliklerdir ve işlemler sırasında değiştirilemezler. Malzeme özellikleri malzeme ya da malzeme sınıfının üst malzeme sınıfları ile bağlantısının kurulmasında, yani hiyerarşik olarak malzemelerin sınıflandırılmasında kullanılır.

  Malzeme tanımı üzerinde yer alan malzeme özellikleri seçeneği ile tanımlanan malzemeye ilişkin özellikler ve alabileceği değerler kaydedilir. Değerler ve değerlere ait açıklamalar satırlar şeklinde girilir. Satır sayısı sınırlı değildir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme - Muhasebe Hesapları

  Logo Tiger 3 'te malzemeye ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları, malzeme tanım kartında yer alan Muhasebe Hesapları seçeneği ile kaydedilir.

  Muhasebe Hesapları sayfasında verilen kodlar fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Bunun için her malzeme için, ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabına geçeceğinin belirtilmesi gerekir.

  Muhasebe Hesapları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Malzeme - Müşteriler / Tedarikçiler

  Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç / alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmalar Logo Tiger 3 ERP programında malzemelere göre tanımlanır ve izlenir. Böylelikle malzemelerin öncelikle hangi firmalardan alındığı ya da hangi firmalara satıldığı, temin ve teslim süreleri ile izlenir ve raporlanır.

  Malzemenin müşteri / tedarikçi bilgileri ile kaydedilmesi satınalma ve satış işlemlerinde zaman kaybı ve olabilecek kullanım hatalarının azalmasını sağlayacak bir özelliktir.