• Logo Tiger 3 Otomatik Satış Siparişi Oluşturma

  Otomatik Satış Siparişi Oluşturma seçeneği ile Logo Tiger 3 programında ambarlarda azami stok seviyesinin altına düşen malzemeler için fabrikaya sipariş verilir. Otomatik Satış Sipariş Fişi Oluşturma seçeneği Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Fabrikadan hangi malzemeler için sipariş oluşturulacağı otomatik alınan sipariş fişi oluşturma filtre satırlarında belirlenir.

  Filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Hareket Aktarımı

  Malzeme hareketi aktarımı, aynı malzeme için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir malzeme ile izlenmesini sağlar. Logo Tiger 3 Malzeme Hareket Aktarımı seçeneği Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

  Malzeme Hareket Aktarımı seçeneğine Uygulamalar program bölümü / Aktarım İşlemleri menüsünden de ulaşılabilir.

  Hareketleri aktarılacak malzemeler Malzeme Kodu ve Açıklaması alanlarında, aktarımın yapılacağı malzeme ise Aktarılacak Malzeme Kodu ve Aktarılacak Malzeme Açıklaması alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı malzemelere ulaşılarak ilgili malzemeler seçilebilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Virmanı

  Malzemeler arası miktar / stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzemelerin bir kısmı veya tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak malzemelerin sabit kıymet olarak kullanıma alınması için kullanılır.

  Logo Tiger 3 'te virman işlemine söz konusu malzemeler arasında giriş-çıkış işlemi gerçekleştirilerek malzemelerin stok durumları etkilenir ve malzemeler arası bir stok aktarımı sağlamış olur.

  Malzeme Virmanı seçeneği Malzeme Yönetimi – İşlemler menüsü altında yer alır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Yönetimi Fişleri

  Logo Tiger 3 'te, malzeme işlemlerine ait bilgileri kaydetmek için, gündelik hayatta kullanılan irsaliye, fatura ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Malzeme alım / satımı dışındaki giriş çıkış hareketlerinde kullanılan fişler Malzeme Yönetimi bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alan Malzeme Fişleri ile kaydedilir.

  Malzeme fişleri ile satış ve satın alma işlemleri dışında kalan malzeme işlemleri kaydedilir. İşlemler fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama malzeme hareketlerini işlevsel olarak sınıflandırmak için yapılır.
  Malzeme fiş türleri sadece Malzeme Yönetimi bölümünden kaydedilir. Fiş girişindeki bu kısıtlamaya rağmen, Malzeme Yönetimi bölümünden malzeme ile ilgili yapılan tüm işlemler (satış ve satınalma işlemleri dahil) izlenir, raporlanır ve maliyetleri hesaplanır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fiş Türleri

  Logo Tiger 3 'te malzeme hareketlerine ait bilgiler malzeme fişleri kullanılarak kaydedilir. Fiş türü, işlemlerin sınıflanmasında kullanılır. Malzeme Yönetiminde malzemelere ait hareketler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir.

  Fiş türleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fiş Yapısı

  Malzeme fişine ait bilgiler Fiş ve Fiş Detayları pencerelerinden kaydedilir. Fiş sayfasından fişe genel bilgiler ile satır bilgileri kaydedilir.

  Fiş sayfasından kaydedilen bilgiler şu şekilde bölümlenebilir:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fişi Başlık Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programı malzeme yönetimi modülünde fiş başlık bölümünde kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Fiş No: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Malzeme ya da malzeme sınıfı ile ilgili malzeme yönetimi bölümünde kullanılan her fiş türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

  Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fişi Satır Bilgileri

  Aynı fiş içerisinde farklı malzeme kalemlerine ait işlemler bir arada kaydedilebilir. Bunu yapmak için, her bir malzeme için kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, fişe kaydedilecek her malzeme işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme satırı veya malzeme hareketi denir. Bir malzeme fişine istenen sayıda malzeme satırı girilebilir.

  Malzeme satır bilgileri, ekranda gözüken alanlar yanında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden kaydedilir. Her fiş satırında yer alan bilgiler ise şunlardır:

  Tür: Satır türünü belirtir. Malzeme Yönetimi program bölümünden kaydedilen malzeme fişlerinde, Malzeme, Sabit Kıymet, Malzeme Sınıfı satır türleri kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fişi - Kullanılacak Para Birimi ve Toplam Bilgileri

  Malzeme fişi kullanılacak para birimi bölümünde fiş geneli ve fiş satırlarında kullanılacak para birimi seçilir.

  Fiş geneli için,

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fişi Detay Bilgileri

  Malzeme fişinde Detaylar penceresinden fişe ait genel açıklama bilgisi ile Doküman İzleme Numarası, Üretimden Giriş Takip Numarası, Hızlı Üretim Numarası ve İşlem Dövizi kaydedilir. Hızlı üretim numarası alanı yalnızca sarf, fire ve üretimden giriş fişlerinde yer alır. Hızlı üretim bağlantısı olan fişlerde bu alana hızlı üretim fişinin numarası doğrudan gelir.

  Lot No. alanında fiş geneline ait malzemelere atanan lot numarası yer alır. Bu alan yalnızca üretimden giriş ve devir fişlerinde yer alır.

 • Logo Tiger 3 Ambar Fişi e-İrsaliye Bilgileri

  Ambar Fişleri, fişe e-İrsaliye kullanıcısı Cari hesap seçimi yapıldığında, e-İrsaliye olarak kullanılırlar. e-İrsaliye bilgileri penceresine, e-İrsaliye kullanıcısı cari hesap seçilerek İrsaliye Tipi “e-İrsaliye” olarak belirlenen irsaliyelerin F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-İrsaliye Bilgileri seçeneği ile ulaşılır. Bu penceredeki bazı alanlar zorunludur. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmadığı takdirde irsaliye kaydedilirken bu pencere otomatik olarak ekrana gelecektir.

  e-İrsaliye Statüsü: e-İrsaliye statüleri LogoConnect üzerinden otomatik güncellenir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fişleri (F9) Bilgi Giriş Seçenekleri

  Malzeme fişlerinde satırdaki malzeme için geçerli olacak diğer bilgiler F9/sağ fare tuşu menüsündeki seçeneklerle kaydedilir. Sağ fare düğmesi bilgi giriş pencereleri şunlardır:

  Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir.

  Döviz Bilgileri Girişi: Satırdaki işlem için raporlama dövizi bilgileri kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Muhasebe Kodları

  Satırdaki işlem için geçerli olacak muhasebe kodları fiş üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki Muhasebe Kodları seçeneği ile kaydedilir ve oluşacak mahsup fişi satırları izlenir.

  İşlemin muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde, açılan pencerede görüntülenir.

  Muhasebe Kodu, Muhasebe Hesap Açıklaması ve Masraf Merkezi Kodu alanları bilgi girişi içindir. İşlemin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Tablodaki diğer alanlar fişin muhasebe hesaplarına yansıyan borç ve alacak rakamlarını gösterir.

 • Logo Tiger 3 Barkod Girişi

  Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır.

  Fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. Satıra "Ekle" seçeneği ile Barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir.

 • Logo Tiger 3 Üretici Kodu Girişi

  Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir.

  Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

 • Logo Tiger 3 Birim Çevrimi

  Birim çevrimi ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satınalma ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır.

  Malzeme hareketleri birden fazla birim üzerinden kaydedilir, izlenir ve raporlanır. Malzeme kartı açılırken her malzeme kartına bir birim seti tanımlanır. Bu birim setlerinde ana birim ve istenen sayıda alt birim tanımlanır, bunların miktarları ve ana birim karşılıkları, birim çevrim katsayısı verilerek kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Ambar Fişine Talep Aktarımı

  Ambar transfer fişi ile karşılanacak talepler için talep karşılama işlemi ile ambar fişi oluşturulabileceği gibi, bu talepler doğrudan ambar fiş satırlarından girilebilir. Ambar fiş satırlarına talep aktarımı ya talep fişleri ya da talep hareketleri seçilerek kaydedilir.

  Bunun için ambar fiş satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan şu seçenekler kullanılır:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fişleri - Döviz Bilgileri Girişi

  Satırdaki işlem için raporlama dövizi bilgileri F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Döviz Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

  Döviz Bilgileri penceresine firma çalışma parametrelerinde belirlenen raporlama döviz türü, bu döviz türü için günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan birim fiyat karşılığı dövizli tutar otomatik olarak gelir. Eğer işlem farklı bir kur değeri üzerinden yapılacaksa kur değeri değiştirilebilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fişlerinde Seri / Lot Bilgileri

  Malzemeler için stok yeri takibi ve seri/lot sistemine göre izleme yapılıyorsa sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri / Lot /Stok Yeri seçeneği ile izleme ve stok yeri bilgileri kaydedilir.

  Giriş işlemlerinde izleme lot (parti) numarası verilerek yapılacaksa satıra ait lot numarası, seri numarası verilerek yapılacaksa seri numarası kaydedilir. Lot ve seri numaralarının yanısıra stok yeri kodları, malzemenin son kullanım tarihi ve kalite kontrol işlemleri sonucunda saptanan uygunluk derecesi bilgileri de Seri/Lot Girişi penceresinden girilir. Malzemenin ana birim dışındaki birimler üzerinden işlem görmesi durumunda birim çevrimi bilgileri ile boyut bilgileri Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri penceresinde sağ fare düğmesi menüsündeki Miktar Çevrimi seçeneği ile kaydedilir. Çıkış işlemlerinde ise giriş hareketleri listelenir ve ilgili seri ya da lot numaraları seçilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Fişleri (F9) İzleme Seçenekleri

  Malzeme fişleri F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan izleme pencereleri şunlardır:

  Fiş Ebat Bilgileri: Malzeme fişlerinde, satırda işlem gören birim üzerinden malzemelere ait toplam ebat bilgileri izlemek için kullanılır. Fiş ebat bilgileri penceresinde satırlarda işlem gören malzemelerin işlem gördükleri birim tanımında belirtilen en, boy, yükseklik, alan, hacim ve ağırlık toplam bilgileri ilgili satırlarda görüntülenir.