• Logo Start İrsaliye Filtreleme

  Filtreler seçeneği alım ve satış irsaliyeleri listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, satınalma ve satış irsaliyeleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

  Logo Start programındaki İrsaliye Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Satınalma / Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması

  İrsaliyeler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise stok çalışma parametreleri ile belirlenir. İrsaliye kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. İrsaliyelerin tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak irsaliye daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve irsaliyenin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

  İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için Logo Start programında satınalma irsaliyeleri listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi irsaliyelerin bastırılacağı alış irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

 • Logo Start Stok Fişleri

  Malzeme işlemlerine ait bilgileri kaydetmek için, gündelik hayatta kullanılan irsaliye, fatura ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Malzeme alım/satımı dışındaki giriş, çıkış hareketlerinde kullanılan fişler Logo Start programında Stok bölümünde Fişler menüsü altında yer alan Stok Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

  Malzeme fişleri ile satış ve satın alma işlemleri dışında kalan malzeme işlemleri kaydedilir. İşlemler fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama malzeme hareketlerini işlevsel olarak sınıflandırmak için yapılır.

  Malzeme fişlerini kaydetmek, incelemek, değiştirmek vb. işlemler için Malzeme fişleri listesinde yer alan düğmeler ile F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

 • Logo Start Stok (Malzeme) Fişi Türleri

  Malzeme hareketlerine ait bilgiler malzeme fişleri kullanılarak girilir. Fiş türü, işlemlerin sınıflanmasında kullanılır. Malzemelere ait alış ve satış dışındaki diğer hareketler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Logo Start programında kullanılabilen fiş türleri şunlardır:

 • Logo Start Stok Fişi Bilgileri

  Malzeme fişine ait bilgiler Logo Start programındaki Fiş ve Fiş Detayları pencerelerinden kaydedilir. Fiş seçeneği sayfasından fiş genel bilgileri ile satır bilgileri kaydedilir. Fiş genel sayfasından kaydedilen bilgiler aşağıdaki şekilde bölümlenebilir.

  • Fiş Başlığı
  • Fiş Satırları
  • Fiş Toplam Bilgileri

  Fiş Başlığı: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle fişe girilecek malzeme hareketlerinin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

 • Logo Start Stok Fişi Satır Bilgileri

  Aynı fiş içerisinde farklı malzeme kalemlerine ait işlemler bir arada kaydedilebilir. Bunu yapmak için, her bir malzeme için kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, fişe kaydedilecek her malzeme işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme satırı veya malzeme hareketi denir. Bir malzeme fişine istenen sayıda malzeme satırı girilebilir.

 • Logo Start Malzeme Fişleri Bilgi Giriş Ekranları

  Malzeme fişlerinde satırdaki malzeme için geçerli olacak diğer bilgiler F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçeneklerle kaydedilir. Logo Startta bilgi giriş seçenekleri şunlardır:

  Barkod Girişi: Malzeme işlemlerini barkod okuyucu ile kaydetmek için kullanılır.

  Birim Çevrimi: Sarf, fire ve üretimden giriş fişlerinde satırdaki malzemenin ana birim dışındaki birim üzerinden işlem görmesi durumunda F9 menüsünde yer alır.

 • Logo Start Malzeme Fişleri İzleme Pencereleri

  Logo Start programında malzeme fişlerine ait izleme penceresi seçenekleri şunlardır:

  Stok Seviyesi: İşlem sırasında satırda girilmekte olan işlemin malzeme durumuna etkisini gösterir.

  Malzeme Durumu: Genel durum bilgilerini izlemek için kullanılır.

 • Logo Start İrsaliye Barkod Girişi

  Alım/Satış irsaliye satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilebilir. Logo Start programında F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır.

  Fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. Satıra Ekle seçeneği ile Barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir.

 • Logo Start Malzeme Fişi Filtreleme

  Malzeme fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek mümkündür. Bunun için Logo Start programında Malzeme Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Filtrele seçeneği kullanılır. Listeleceke kayıtlar filtre satırlarında yapılacak seçimle belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Maliyet Dağıtım Fişleri

  Maliyet dağıtım fişleri ile dönem içinde alınan hizmetler malzeme maliyetlerine dağıtılır. Maliyet dağıtım işleminde maliyeti etkiler bilgisi ile kaydedilen hizmet kartlarına ait işlemler dikkate alınır. Maliyet Dağıtım Fişleri, Logo Start 'ta Stok program bölümünde Fişler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

 • Logo Start Maliyet Dağıtım Fişinde Dağıtılacak Masraflar

  Logo Start programında Maliyet dağıtım fişinin bu bölümündeki alanlardan malzeme maliyetlerine dağıtılacak masraflar sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele (Masraflar) seçeneği ile belirlenir. Dağıtılacak masraflar Dağıtılacak Masraflar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Maliyet Dağıtım Fişinde Malzeme Bilgileri

  Masrafların hangi malzemelere dağıtılacağı Malzeme bilgileri bölümünde kaydedilir. Logo Start programında masraf dağıtımı yapılacak malzemeler sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele (Malzemeler) seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Tanımlı Stok Fişleri ve Tanımlı İrsaliyeler

  Stok program bölümünde standart olarak bulunan fişlerin dışında firmanın iç işleyişini izlemek için beşer adet giriş ve çıkış fişi tanımlamak mümkündür. Kullanıcı tanımlı stok fişleri, Logo Start programında stok program bölümünde, Fişler menüsünde yer alan Tanımlı Fişler > Stok Fişleri seçeneği ile kaydedilir. Ekrana gelen pencerede her fiş türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece fişlere ait açıklama bilgisi girilir.

 • Logo Start Ambar Sayımı

  Mal alım iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.

  Logo Start programında ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden olan aşağıdaki seçenekler ile kaydedilir.

 • Logo Start Stok Hareket Aktarımı

  Stok hareketi aktarımı, aynı malzeme için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir malzeme ile izlenmesini sağlar. Stok hareket aktarımı, Logo Start programında toplu İşlemler program bölümündeki İşlemler menüsü altında yer alır. Toplu stok aktarımı geri alınamaz bir işlemdir!

  Hareketleri aktarılacak malzemeler malzeme kodu ve açıklaması alanlarında, aktarımın yapılacağı malzeme ise Aktarılacak Malzeme Kodu ve Aktarılacak Malzeme Açıklaması alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı malzemelere ulaşılarak ilgili malzemeler seçilebilir.

 • Logo Start Malzeme Hareketleri

  Merkez ambar için Malzeme hareketlerinin listelendiği seçenektir. Logo Start programında malzemeler listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Liste üzerinde malzeme hareketine ait fiş değiştir veya incele seçenekleriyle açılır. Eğer bu hareket faturalanmış ise yalnızca inceleme yapılabilir.

  Malzeme hareketler pen­ce­re­si bir tab­lo şek­lin­de­dir. Tab­lo­nun üst bö­lü­mün­de malzeme kartının ko­du ve açıklama­sı ile kart­ta be­lir­le­nen ana birim bilgisi yer alır. Sa­tır­lar­da ise malzeme kartı­na ait iş­lem­ler aşağıdaki bilgilerle listelenir.

 • Logo Start Malzeme Siparişleri

  Sipariş Hareketleri seçeneği ile malzeme kartları listesinden malzeme ile ilgili sipariş hareketleri listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Logo Start 'ta Sipariş Hareketleri malzeme kartları listesinde F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek için önce hareketleri listelenecek malzeme daha sonra sipariş hareketleri seçilir.

  Malzeme sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait sipariş hareketleri aşağıdaki bilgilerle listelenir.

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliyeleri

  Satınalma irsaliyeleri, teslim alınan mazeme bilgilerinin, Satış İrsaliyeleri ise teslim edilen malzeme bilgilerinin kaydedildiği fişlerdir. Satınalma ve satış bilgileri kaydedilirken, firma bilgileri ve yapılan ödemelerin durumu, satın alınan ya da satılan malların merkez ambardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. İstenirse irsaliyeler cari hesap riskini etkiler.

  Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim almak mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir.

 • Logo Start Satınalma İrsaliye Türleri

  İrsaliye malın teslim alındığını ya da gönderildiğini belgeleyen fiştir. Logo Start programında malzeme alım işlemlerinde kullanılan irsaliye türleri şunlardır:

  Satınalma İrsaliyesi: Mal alım bilgilerini işlemek için kullanılır.

  Konsinye Giriş İrsaliyesi: Konsinye mal alım işlemlerinde kullanılır.